Hoppa till innehållet

Du är här:Start > Reportage

Trivselledare!

Kristinaskolan har under några år haft ett trivselledarprogram på låg- och mellanstadiet. Erika Fridén är den pedagog som är ansvarig för programmet. Här berättar hon lite vad trivselledarprogrammet är:


Vad går trivselledarprogrammet ut på?
Målet med trivselledarprogrammet går ut på att få alla att trivas och må bra i skolan. Genom ökad, varierad aktivitet förebygger man mobbning och konflikter. Istället ges eleverna möjlighet att bygga goda kompisrelationer, eftersom de får en ökad kunskap om värderingar som inkludering, vänlighet och respekt. Programmet utgår ifrån läroplanen LGR 11 med sitt värdegrundsarbete. T.ex. går det att läsa “Aktiviteter som främjar relationer kan leda till en känsla av gemenskap, som i stärker en känsla av tillhörighet till skolan.” Detta är betydelsefullt för både elever och pedagoger eftersom det påverkar kunskapsutvecklingen i hela skolans undervisning.

Vilka blir trivselledare?
Alla elever, som vill och har lust, ska få tillfälle att kunna vara Trivselledare under tiden de går i åk 3-6 på skolan. Däremot finns det vissa krav eller synpunkter på vem som faktiskt kan bli tilldelad uppdraget. Varje klass gör en demokratisk omröstning. Eleverna gör anonymt nomineringar av klasskompisar som man tycker är vänliga och respektfulla. Pedagogen/läraren utgår från elevernas nomineringar. Skulle nomineringen bli någon elev som ofta är inblandad i mobbning och utfrysningar kan läraren bestämma att denne måste ändra sitt beteende först. En trivselledare ska vara en god förebild och respektfull kompis!

Vad gör trivselledaren?

En trivselledare arrangerar lekar på rasten för andra elever i skolan. När en rast börjar kommer trivselledarna ut med sina orange västar där det står TL. Då ser alla andra att nu är det en lek på gång! De börjar med att fråga andra barn ute på gården om de vill vara med, sen är det dags att dela in i lag, om det behövs, vem som kanske är domare = den som kollar så allt går bra. (Om det skulle bli konflikt går eleverna till den pedagog som är ute.) och vem som kollar runt på skolgården om någon är ensam, då bjuder man in kompisen i leken. Det är roligt att se trivselledarnas glädje när de kommer igång med en lek!

Vilken träning och coachning för sin uppgift får trivselledarna?
I början av varje termin får eleverna tillsammans med ansvarig pedagog åka på en utbildningsdag. Där tränas eleverna i kommunikation, ledarskap och samarbete med varandra genom att de får testa på olika lekar som de kan göra på rasten, samt att de får träffa elever från andra skolor. En del lekar är nya och andra inte.
Under terminens gång är det planeringsmöten ungefär var tredje vecka. Där får de prata med varandra (och ansvarig pedagog) om vilka lekar/ aktiviteter som ska vara på rasten och hur det har gått på rasterna som varit. Man utvärderar helt enkelt! Det är viktigt att kunna känna att man har roligt i sin roll som trivselledare. När de planerar lekarna hjälper pedagogen till så alla får säga vad de tycker och tänker.

De får även genom en gemensam lek öka sammanhållningen och samarbetet som grupp. Sedan när de väl är ute på rasten turas eleverna om vem som gör vad. Ser pedagogen som är med att eleverna har svårt att komma överens i början av aktiviteten hjälper denne till. Men i stort sett ska eleverna kunna göra detta själva. Det är lite själva grejen, att eleverna ska starta igång själva.