Hoppa till innehållet

Ny  dataskyddsförordning

 

Den 25 maj 2018 börjarnya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Syftet medförordningen är att stärka den enskildes integritetsskydd. Det vill säga individens kontroll över information som gäller dennesjälv och som kan användas för att identifiera en person, så kalladepersonuppgifter.

 


Detta påverkar skolan då vi får behandlapersonuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra en rättsligförpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som del i enmyndighetsutövning.


Vi vill med detta brev informera ervårdnadshavare om att vi i höstas påbörjade arbetet med att kartlägga ochidentifiera de processer och sammanhang där vi som skola hanterarpersonuppgifter. Detta arbete resulterar i att nödvändiga förändringar löpandegörs i skolans rutiner och hantering av personuppgifter för att uppfylla kraveni GDPR.

 


Vi har ett nära samarbetekring GDPR med flera andra friskolor genom föreningen Friskolor på likavillkor. Tillsammans har vi kunnat säkerställa att vi gör rätt saker och kunnatdela på kostnader för extern expertis. Detta samarbete kommer vi även fortsattatt ha.

 


Ni kan läsa mer om dennya förordningen på Datainspektionens hemsida:

https://www.datainspektionen.se/